Regulamin RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), sklep internetowy www.sporti.pl informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez sklep, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze sklepem, ul Lubelska 50, 35-233 Rzeszów, bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@sporti.pl lub pisemnie na adres ul. Lubelska 50, 35-233 Rzeszów.

WSKAZANIE ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep internetowy sporti.pl, Sporti.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 50, kod pocztowy 35-233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349478, NIP: 5170313999, REGON: 180532993, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych, opłacony w całości do kwoty 5000 złotych.

Sporti.pl Sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Sporti.pl sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe także poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest także Operator platformy IdoSell Shop, na której pracuje sklep sporti.pl, tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@iai-sa.com.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta www.sporti.pl, operującego na platformie IdoSell Shop (Operator), podczas Aktywacji Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez sklep sporti.pl usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania sklepów internetowych Klienta w zakresie obsługi klienta i marketingu. Operator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Sklep internetowy sporti.pl działający na silniku IdoSell Shop przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z sklepem lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z sklepem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dodatkowo, w odniesieniu do umów związanych z:

 • dokonaniem oceny zdolności kredytowej w przypadku zakupu na raty (zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art.70 ustawy – Prawo Sklepowe) – produkty sklepu: Credit Agricole Raty, eRaty Santander Consumer Bank, w tym z przekazywaniem informacji do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy - Prawo Sklepowe, w tym Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) z siedzibą w Warszawie, do Związku Sklepów Polskich z siedzibą w Warszawie;

 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Sklep na podstawie art.5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Sklepu;

 • ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: marketingu produktów i usług Sklepu oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Sklepu, związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Sklep produktów i usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług, związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Sklepu na podstawie art.9 i nast. Prawa Sklepowego;

 • restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności Sklepu względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez Sklep;

 • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

 • przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Sklepu dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych wart. 106d i nast. Prawa Sklepowego;

 • wewnętrznego raportowania w ramach platformy sklepowej IAI IdoSell Shop, w tym sprawozdawczości zarządczej;

 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPOWI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Sklepem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Sklepu. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia przez Sklep usług na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi, czyli niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży ze sklepem i tym samym niemożliwością nabycia konkretnych dóbr, oferowanych przez sklep.

INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

 • pracownikom sklepu;
 • podmiotom powiązanym z Sklepem, w tym w ramach platformy sklepowej IAI IdoSell Shop, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także innym instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności Sklepowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności;

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Visa, Mastercard, First Data Polska, T-pay, PayU, Blik, SkyCash;

 • podmiotom wspierającym Sklep w jego procesach biznesowych i czynnościach Sklepowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Sklepu (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Sklepu.

Wszystkie podmioty wskazane powyżej zostały odpowiednio przeszkolone przez administratora danych, tj. sporti.pl sp. z o.o. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych oraz ochrony danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Operator będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora na potrzeby m.in. prowadzonych kampanii marketingowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Sklep internetowy sporti.pl operujący na silniku IdoSell Shop pragnie zapewnić Pani/Panu, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Sklep, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W nawiązaniu do powyższych rozumie się, że przystąpienie do zawarcia i realizacji umowy zawartej z sklepem internetowym sporti.pl sp. z o.o., sklep uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. 

Sklep internetowy sporti.pl, Sporti.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 50, kod pocztowy 35-233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349478, NIP: 5170313999, REGON: 180532993, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych, opłacony w całości/do kwoty 5000 złotych.

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)  

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) sporti.pl Sp. z o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  www.sporti.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.   

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sporti.pl Sp. z o.o.; dane kontaktowe - numer telefonu: 17 787 61 35, adres e-mail: sklep@sporti.pl.  

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez sporti.pl Sp. z o.o. można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Lubelska 50, 35-233 Rzeszów, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – daneosobowe@sporti.pl.  

3.       Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

a)       [ ● ] b)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a.       świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b.       obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c.       w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)       przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  

4.       Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: [ ● ].  

5.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. [ ● ] oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.  

6.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:   a)       ING Bank Śląski S.A. b)      Twisto Polska sp. z o.o.     

7.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:   a)       [ ● ]  

8.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani: a)       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c)       prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e)       prawo do przenoszenia danych.  

9.       W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.  

10.   Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest [ ● ]. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

11.   W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.  

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.  

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.  

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.  

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel