NAPISZ DO NAS

Regulamin RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), sklep internetowy www.sporti.pl informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez sklep, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze sklepem, ul Lubelska 50, 35-233 Rzeszów, bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@sporti.pl lub pisemnie na adres ul. Lubelska 50, 35-233 Rzeszów.

WSKAZANIE ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep internetowy sporti.pl, Sporti.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 50, kod pocztowy 35-233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349478, NIP: 5170313999, REGON: 180532993, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych, opłacony w całości do kwoty 5000 złotych.

Sporti.pl Sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Sporti.pl sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe także poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest także Operator platformy IdoSell Shop, na której pracuje sklep sporti.pl, tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@iai-sa.com.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta www.sporti.pl, operującego na platformie IdoSell Shop (Operator), podczas Aktywacji Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez sklep sporti.pl usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania sklepów internetowych Klienta w zakresie obsługi klienta i marketingu. Operator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Sklep internetowy sporti.pl działający na silniku IdoSell Shop przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z sklepem lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z sklepem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dodatkowo, w odniesieniu do umów związanych z:

 • dokonaniem oceny zdolności kredytowej w przypadku zakupu na raty (zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art.70 ustawy – Prawo Sklepowe) – produkty sklepu: Credit Agricole Raty, eRaty Santander Consumer Bank, w tym z przekazywaniem informacji do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy - Prawo Sklepowe, w tym Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) z siedzibą w Warszawie, do Związku Sklepów Polskich z siedzibą w Warszawie;

 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Sklep na podstawie art.5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Sklepu;

 • ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: marketingu produktów i usług Sklepu oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Sklepu, związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Sklep produktów i usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług, związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Sklepu na podstawie art.9 i nast. Prawa Sklepowego;

 • restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności Sklepu względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez Sklep;

 • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

 • przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Sklepu dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych wart. 106d i nast. Prawa Sklepowego;

 • wewnętrznego raportowania w ramach platformy sklepowej IAI IdoSell Shop, w tym sprawozdawczości zarządczej;

 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPOWI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Sklepem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Sklepu. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia przez Sklep usług na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi, czyli niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży ze sklepem i tym samym niemożliwością nabycia konkretnych dóbr, oferowanych przez sklep.

INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

 • pracownikom sklepu;
 • podmiotom powiązanym z Sklepem, w tym w ramach platformy sklepowej IAI IdoSell Shop, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także innym instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności Sklepowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności;

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Visa, Mastercard, First Data Polska, T-pay, PayU, Blik, SkyCash;

 • podmiotom wspierającym Sklep w jego procesach biznesowych i czynnościach Sklepowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Sklepu (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Sklepu.

Wszystkie podmioty wskazane powyżej zostały odpowiednio przeszkolone przez administratora danych, tj. sporti.pl sp. z o.o. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych oraz ochrony danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Operator będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora na potrzeby m.in. prowadzonych kampanii marketingowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Sklep internetowy sporti.pl operujący na silniku IdoSell Shop pragnie zapewnić Pani/Panu, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Sklep, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W nawiązaniu do powyższych rozumie się, że przystąpienie do zawarcia i realizacji umowy zawartej z sklepem internetowym sporti.pl sp. z o.o., sklep uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. 

Sklep internetowy sporti.pl, Sporti.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 50, kod pocztowy 35-233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349478, NIP: 5170313999, REGON: 180532993, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych, opłacony w całości/do kwoty 5000 złotych.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel